Una finestra que n’obre moltes altres

Per Miquel Pascual

Un dels reptes més importants que ha hagut d’afrontar l’administració pública en els últims anys ha estat la seva modernització. L’aparició d’internet i el seu ús estès en gairebé la totalitat dels àmbits han provocat que els mètodes que s’utilitzaven a l’administració quedessin antiquats. Aquesta manca d’actualització es feia palesa sobretot en tot allò que envoltava les relacions amb el ciutadà, fet que, de retruc, comportava també una menor eficiència a l’hora d’actuar en les seves demandes.

Per aquesta raó, des de tots els àmbits administratius es va afrontar la necessitat d’innovació i modernització com un repte clau per poder millorar els serveis i adaptar l’administració a la nova realitat digital. En aquest article en concret parlarem d’un dels aspectes concrets en què l’administració de la Generalitat de Catalunya ha assumit aquest repte de la modernització i ha canviat la forma en què oferia el seu servei.

Concretament ens centrarem en la Finestreta Única Empresarial (FUE), un punt de relació entre les persones i l’Administració que va inaugurar la Generalitat de Catalunya. Tot i que hi ha punts de la FUE en forma física, on va cobrar més sentit aquesta innovació va ser virtualment, a través d’internet. La FUE és un espai on totes aquelles persones que vulguin fer una activitat econòmica, sobretot empresaris, però també altres persones amb voluntat de realitzar aquest tipus d’activitats, poden fer totes les gestions que necessitin per poder dur a terme la seva activitat, independentment de l’administració concreta que se n’encarregui.

El funcionament de la finestreta és el següent: el ciutadà que vol realitzar l’activitat econòmica pot assistir a un punt FUE físic, o accedir a la Finestreta Única Empresarial per internet, a través de la pàgina de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Allà, s’elegeix quina gestió concreta es vol fer i, tot seguint les instruccions que s’expliquen a la web o al punt físic, s’envia la sol·licitud necessària per realitzar la gestió.

Totes aquestes sol·licituds arriben a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i, en termes generals, reenvien aquestes sol·licituds al departament de la Generalitat corresponent perquè aquest resolgui amb la sol·licitud. Tot i així, alguns departament poden delegar la seva responsabilitat de resoldre alguns assumptes, normalment de poca dificultat, a l’OGE, i aquesta resol la sol·licitud directament sense haver d’enviar-la al departament. Quan la sol·licitud està resolta, s’informa al ciutadà telemàticament i l’assumpte queda resolt.

La Generalitat de Catalunya va posar en funcionament la finestreta l’any 2011 i va programar el seu funcionament en dos Plans. El primer va durar del 2011 fins al 2014. Durant aquest període es van anar afegint tràmits que es podien realitzar i, a dades de 2014, es podien realitzar un 70% dels tràmits que afectaven l’activitat econòmica. Un cop la FUE va complir amb el Pla establer l’any 2014, es va iniciar una segona fase, de l’any 2015 al 2017, podríem dir de consolidació de la finestreta, amb l’objectiu d’instaurar la FUE també al món local, a més dels altres objectius pels quals ja s’havia iniciat el servei. A dia d’avui, la FUE està implantada a un 96% de les poblacions catalanes i, per tant, l’èxit de la segona fase del pla es veu clarament reflectit.

Però quins eren els principals objectius per crear la Finestreta Única Empresarial? Doncs, en primer lloc, era canviar les relacions entre les empreses i l’Administració, buscant que aquesta relació millorés i fos més efectiva. En segon lloc, i també relacionat amb el primer, era millorar la relació a l’hora de prestar serveis amb els ciutadans i, en aquest cas concret, amb les empreses.

Set anys després del principi de l’aplicació de la FUE, el seu impacte ha estat realment positiu, i ha complert amb els objectius bàsics amb que havia nascut. Com ja hem dit, el 70% dels tràmits relacionats amb l’activitat econòmica a Catalunya es poden fer a través de la Finestreta. En xifres absolutes, això vol dir que 428 tràmits (dades de 2014) es poden fer a través de la FUE.

Cal remarcar que tots aquests tràmits que ara es poden fer per la Finestreta abans s’havien de fer de forma presencial al departament de la Generalitat de Catalunya que li correspongués, fet que provocava una major despesa per part dels empresaris i persones que s’haguessin de desplaçar fins allà. A més, esdevenia un model de gestió dispers molt menys eficient que l’actual que unifica totes les demandes i, posteriorment, les gestiona per separat. Tot plegat ha creat un sistema de gestió que ha beneficiat sobretot als demandants de les sol·licituds, en la seva majoria empresaris, i que fomenta l’emprenedoria, ja que les traves administratives són molt menors i poder assumir una gestió per part d’un empresari és molt més senzill. Així, el nou servei és ‘multiadministració’, és a dir, es poden dur a terme sol·licituds pertanyents àmbits administratius des del mateix servei. Això, comporta que la gestió s’homogeneïtzi en una mateixa organització i que l’eficiència i la celeritat del servei siguin molt majors. Amb tot això, el principal beneficiat és el ciutadà.

En conclusió, la Finestreta Única Empresarial, el nou sistema de reclamació de sol·licituds, ha resultat en un sistema molt més eficient que l’anterior, que exigia la forma presencial. A més, ha complert amb l’objectiu amb què es va crear: millorar la relació amb el món de les empreses i tots aquells que vulguin fer una activitat econòmica. Tanmateix, ha aconseguit adaptar-se a les noves demandes de l’era digital i ha apropat el servei al ciutadà.

Des del meu punt de vista, opino que resulta un molt bon canvi en la forma de gestió per part de la Generalitat de Catalunya, fet que queda demostrat amb l’adopció del model per part de tots els pobles del país. A través d’aquesta s’han aprofitat les facilitats que ofereix internet per fer un servei més eficaç, amb menys costos econòmics i, sobretot, més útil pel ciutadà considerant aquest últim punt el més important. Tots els serveis han de pensar-se amb el fi últim d’ajudar al ciutadà al màxim possible i, amb la FUE s’ha aconseguit aquest objectiu, ajudar al ciutadà, apropar-li el servei i, per tant, fomentar la seva participació.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s